#1 05-03-2019 18:52:17

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 1,850

GK4 Kart Series (GK4), Event 1 Karting Genk

GK4-KNAF-logo.jpg

GK4 Kart Series (GK4), Event 1 Genk

karting-genk-jpg.jpg

LOVE RACING, LIVE KARTING, JOIN GK4

Zo een week na de NK IAME seizoen opener gaan we dan eindelijk, na de altijd te lang durende winterstop, de start van een veelbelovend GK4 kartseizoen beleven op Karting Genk, waar we komend weekeinde 9 en 10 maart te gast zijn.

De aanmeldingen voor de GK4 blijven maar binnenkomen, waardoor er nu al meer dan 160 deelnemers aan de start zullen komen. (werkelijk aantallen). Als je zonder dure getunede motoren toch aansprekende resultaten wilt halen ben je tenslotte in de GK4 op het juiste adres. Want hoe je het wendt of keert, daar is geen speld tussen te krijgen.

We hebben een prachtige kalender gerealiseerd met zes wedstrijden op aansprekende banen en zien er naar uit u weer te ontmoeten en aan het werk te zien. We gaan er een mooi seizoen van maken samen.

Alle informatie - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, tijdschema en banden - is voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Let u aub in het bijzonder op deze informatie:
1. Indien u de deelnemerspasje 2018 nog in uw bezit heeft, neem deze dan aub mee naar Genk;
2. Op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar Genk;
3. Op last van Karting Genk wordt op vrijdag een paddockplan opgemaakt, waarvoor door de deelnemers wordt getekend. Daarop wordt aangegeven waar de teams staan op de paddock. Van belang is de staat van netheid en aanwezigheid van brandstof en olie op de u toegewezen plaats. Heeft u hierover bij het installeren opmerkingen - bijvoorbeeld over aangetroffen olievlekken - meldt u dat dan bij de Shop. U wordt namelijk verantwoordelijk gehouden bij de nacontrole op uw plek na afloop van de wedstrijd. Er worden hoge boetes doorberekend van € 250,00 per overtreding. Let u aub goed op;
4. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
5. Er mag worden opgebouwd in de paddock vanaf woensdag 6 maart. Het is niet vrij om zonder de verantwoordelijke te hebben gecontacteerd een plaats op de paddock in te nemen. Bij aankomst gelieve contact te leggen met Ben de Feyter voor het toewijzen van een plaats; telefoon 0032479803159;
6. Er wordt door Genk NIET in stroom voorzien in de paddock. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.
7. Personenwagens en lege bestelwagens mogen de paddock niet in vanaf de vrijdag 8 maart. Deze voertuigen moeten daarnaast buiten de paddock geparkeerd worden. 
8. Er mag niet in de paddock worden overnacht.
9. Het Reglement Karting Genk betreffende morsen van olie en brandstof is van toepassing.
10. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
11. Transponders zijn te huur via de organisatie.
12. Vergeet u aub niet om uw licentie / ouder-kind licentie mee te nemen.


aankondigingen en wedstrijdverslagen
Deze worden gepubliceerd op http://www.racexpress.nl en http://www.kartlife.nl   

Contactpersoon organisatie
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen
•    Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
•    Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
•    IAME X30 Cadet 23/X30 Junior Nationaal, met subklassement IAME X30 Cadet
•    IAME X30 Junior
•    IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
•    Rotax Max Senior/Master
•    Open Schakel (KZ2/Shifter/X30 Super Shifter) met subklassement KZ2 Master
•    Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Senior en Ladies.

Vrije trainingen Genk
De openingstijden van de baan treft u op de internetpage van Karting Genk, de link: https://www.kartinggenk.be/

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.

Banden
Banden worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site.   Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 13.00–17.00 uur en zaterdag van 09.00–14.00 uur.

Briefing
De rijders klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla mogen niet alleen naar de briefing komen.
Ze dienen te worden vergezeld door een ouder/begeleider.

Let u hier aub op, zodat u als ouder/begeleider ook op de hoogte bent van hetgeen in de briefing wordt besproken.

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.gk4kartseries.com/inschrijven/

GK4-event-1-banner.png

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be

Dear participantsGK4 Kart Series 2019 Event 1 Genk

In the weekend of March 9th and 10th we go for the first round of the
GK4 Kart Series (GK4) 2019 to Karting Genk in Belgium.

Contact
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Please note this information in particular:
1. If you still have the participant card 2018 in your possession, please take it to Genk;
2. The registration form 2019 is available on the site as a download; Please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.
3. On the instructions of Karting Genk, a paddock plan will be made on Friday, for which the participants will sign. This indicates where the teams will be situated on the paddock. Of importance is the state of cleanliness and presence (fuel and oilspots) at the place assigned to you. If you have comments on this during the installation - for example about oil spills - please report this to the Shop. You will be held responsible for the follow-up on your spot after the event. There are high fines charged of € 250 per violation. Please pay attention;
4. A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Shifter.
5. You may build up in the paddock from Wednesday 6 March. It is not free to have a place on the paddock without contacting the person in charge. Upon arrival, please contact Ben de Feyter for the allocation of a place; telephone 0032479803159;
6. Genk will NOT supply electricity in the paddock. You must bring your facility yourself.
7. From Friday March 8th. you do not have entry with cars and vans to the paddock. Your cars and vans must be parked outside the paddock on the designated park.
8. You may not stay overnight in the paddock.
8. No caravans or mobile homes are allowed in the paddock. These should be posted on the site.
9. The Karting Genk Regulations concerning oil and fuel spilling apply.
10. The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
11. Transponders can be rented through the organization.
12. Please do not forget to bring your license / parent-child license.

Registration
•    You can register for one or more races via https://www.gk4kartseries.com/inschrijven/
•    Please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.

Free training Genk
•    The openinghours of the track can be found on the web page https://www.kartinggenk.be/ 

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be

Like-us-on-facebook-GK4.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2019. Powered by Qbixx | Webservices